ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม Nakhonpathom Juvenile and Family Courts - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดและร่วมสังเกตการณ์การจัดอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดและร่วมสังเกตการณ์การจัดอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฎหมาย   ในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว


เอกสารแนบ