ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม Nakhonpathom Juvenile and Family Courts - Thailand

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม รับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จมาทรงประกอบพิธีตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม รับเสด็จสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช     สกลมหาสังฆปรินายก เสด็จมาทรงประกอบพิธีตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค


เอกสารแนบ